WARUNKI KORZYSTANIA


Niniejsze warunki korzystania („Warunki”) to warunki udostępniane na stronie internetowej www.tommeetippee.pl („Strona internetowa”). Należy je uważnie przeczytać przed rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej. Korzystając ze Strony internetowej, użytkownik potwierdza, że akceptuje niniejsze Warunki. Jeśli użytkownik nie wyraża na nie zgody, nie powinien korzystać ze Strony internetowej. Kopię niniejszych Warunków należy zachować na przyszłość.


INFORMACJE O NAS

Mayborn (UK) Limited (właścicielami Tommee Tippee) jest firmą zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 01894022. Nasz zarejestrowany adres to Mayborn House, Balliol Business Park, Newcastle upon Tyne, NE12 8EW. Należymy do Mayborn Group. Nasz numer VAT to GB 176148154.

W przypadku pytań, skarg lub komentarzy dotyczących Strony internetowej należy napisać na adres e-mail web@mayborngroup.com.


INNE WARUNKI, KTÓRE MOGĄ OBOWIĄZYWAĆ UŻYTKOWNIKA

Dokumenty z warunkami, które także mogą obowiązywać użytkownika Strony internetowej:


INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ

Niniejsze warunki mogą być przez nas od czasu do czasu zmieniane. Przed każdym skorzystaniem ze Strony internetowej należy zapoznać się z aktualnymi warunkami.

Od czasu do czasu możemy aktualizować lub zmieniać Stronę internetową w celu odzwierciedlenia zmian w naszych produktach, potrzebach naszych użytkowników i naszych priorytetach biznesowych.

Nasza Strona internetowa jest dostępna bezpłatnie.

Nie gwarantujemy, że nasza Strona internetowa lub jakiekolwiek znajdujące się na niej treści będą zawsze lub nieprzerwanie dostępne. Możemy zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność całości lub części naszej Strony internetowej z powodów biznesowych lub operacyjnych. Postaramy się powiadomić użytkownika o każdym zawieszeniu lub wycofaniu z odpowiednim wyprzedzeniem.

Użytkownik jest również odpowiedzialny za upewnienie się, że wszystkie osoby, które mają dostęp do naszej Strony internetowej za pośrednictwem połączenia internetowego, znają niniejsze warunki korzystania i inne obowiązujące warunki korzystania oraz że ich przestrzegają.

Jeśli użytkownik wybierze lub otrzyma kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub inną informację w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musi traktować takie informacje jako poufne. Użytkownik nie może ujawniać ich osobom trzecim.

Mamy prawo w dowolnym momencie wyłączyć dowolny kod identyfikacyjny użytkownika lub hasło, niezależnie od tego, czy te informacje zostały wybrane przez użytkownika, czy też przydzielone przez nas, jeśli w naszej uzasadnionej opinii użytkownik nie zastosował się do któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków korzystania.

Niniejsza Strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny. Ani niniejsza Strona internetowa ani żadne porady, wskazówki, opinie, oświadczenia lub inne informacje udostępnione przez nas nie mają na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy czy leczenia. Indywidualne przypadki mogą wymagać specjalnego badania i porady, których nie można zapewnić za pośrednictwem tej Strony internetowej. Nigdy nie należy lekceważyć profesjonalnej porady medycznej ani zwlekać z jej uzyskaniem z powodu informacji na Stronie internetowej lub innych informacji, które przekazujemy użytkownikowi. W przypadku obaw o zdrowie swoje lub swojego dziecka należy skontaktować się z lekarzem.

Planujemy regularne aktualizowanie naszej Strony internetowej i w każdej chwili możemy zmienić jej treść. Wszelkie materiały na naszej Stronie internetowej mogą być nieaktualne w dowolnym momencie. Nie jesteśmy zobowiązani do ich aktualizacji.


KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Zobowiązania użytkownika

Użytkownik potwierdza, że:

 • będzie przestrzegać ograniczeń dotyczących korzystania z Strony internetowej określonych w niniejszych Warunkach; oraz
 • ma prawo oraz wszelkie niezbędne pozwolenia dotyczące udostępniania informacji przekazywanych na Stronę internetową lub publikowanych na niej.


Użytkownik zgadza się, że podczas korzystania ze Strony internetowej:

 • nie będzie jej używać w celach, które są niezgodne z prawem, lub w jakikolwiek sposób, który zakłóca działanie Strony internetowej, uszkadza je lub sprawia, że działa wolniej;
 • nie będzie przesyłać plików zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki lub inną szkodliwą zawartość;
 • nie będzie uzyskiwać dostępu ani próbować uzyskać dostępu do kont innych użytkowników ani penetrować lub próbować penetrować zabezpieczeń Strony internetowej;
 • nie będzie udostępniać jakichkolwiek treści o charakterze groźby, a także zniesławiających, nieprzyzwoitych, podżegających, obraźliwych, znieważających lub obscenicznych albo stanowiących nękanie, grożenie lub znieważanie osoby lub grupy osób ze względu na religię, płeć, orientację seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, wiek lub niepełnosprawność; ani
 • nie będzie reklamować lub promować produktów i usług osoby trzeciej.


Użytkownik zgadza się wypłacić nam pełne odszkodowanie:

 • jeśli roszczenie lub postępowanie sądowe zostanie wszczęte przeciwko nam przez jakąkolwiek inną osobę w wyniku naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków; i/lub
 • jeśli użytkownik postępował w sposób niedbały, lekkomyślny lub w sposób celowo szkodliwy i ponieśliśmy straty w wyniku korzystania przez użytkownika ze Strony internetowej lub z powodu jakiejkolwiek treści, którą nam przesłał.

Przesyłając nam informacje, tekst, zdjęcia, grafiki lub inne treści za pośrednictwem Strony internetowej, użytkownik udziela nam prawa do korzystania z takich materiałów według naszego uznania na dowolnych nośnikach (a w szczególności na potrzeby edytowania, kopiowania, reprodukowania, ujawniania, publikowania na Stronie internetowej i usuwania ich z niej).

Przyznane i zastrzeżone prawa

Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, ograniczenia lub zakończenia dostępu do Strony internetowej lub dowolnej jej części w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Dokładamy wszelkich starań, aby Strona internetowa była zawsze dostępna, ale nie gwarantujemy, że będzie dostępna nieprzerwanie lub nie będą występować błędy.

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich projektów, tekstów, grafik i oprogramowania związanych ze Stroną internetową. Tommee Tippee, Closer to Nature, Explora, Perfect Prep, Tommee Tippee Made for Me i Grobag to zarejestrowane znaki towarowe Mayborn (UK) Limited, a Sangenic to zarejestrowany znak towarowy Sangenic International Limited. Inne znaki towarowe i logo w Serwisie internetowym należą do Mayborn (UK) Limited lub osoby trzeciej. Korzystanie z Serwisu internetowego i jego zawartości nie przyznaje użytkownikowi żadnych praw w odniesieniu do naszych praw własności intelektualnej lub własności intelektualnej osób trzecich.

Użytkownik nie może kopiować, powielać, ponownie publikować, pobierać, publikować, nadawać, nagrywać, transmitować, wykorzystywać do celów komercyjnych, edytować, komunikować publicznie ani rozpowszechniać w jakikolwiek sposób stron internetowych lub materiałów na Stronie internetowej ani w kodach komputerowych elementów wchodzących w skład Strony internetowej na potrzeby inne niż do własnego użytku osobistego. Z zastrzeżeniem powyższego użytkownik może pobierać nieistotne fragmenty treści Strony internetowej w celu ich obejrzenia, o ile nie zostanie sporządzona więcej niż jedna kopia jakichkolwiek informacji.

Jakiekolwiek użycie inne niż dozwolone może nastąpić tylko za naszą uprzednią wyraźną zgodą.

Linki do innych stron internetowych i z tych stron

Użytkownik może dodać link do naszej strony głównej, jeśli zrobi to w uczciwy i legalny sposób, a nie w sposób szkodzący naszej reputacji lub wykorzystujący ją albo sugerujący jakąkolwiek formę powiązania z nami lub poparcia z naszej strony.

Użytkownik nie może umieszczać w ramce naszej Strony internetowej ani tworzyć linku do jakiejkolwiek części naszej Strony internetowej innej niż strona główna, chyba że udzielimy mu pisemnej zgody (którą możemy wycofać w dowolnym momencie).

Linki na naszej Stronie internetowej do stron internetowych osób trzecich są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie oznaczają naszego poparcia dla informacji na tych stronach. Nie mamy kontroli nad zawartością tych stron, a jeśli użytkownik zdecyduje się wejść na jakąkolwiek stronę internetową osoby trzeciej przy użyciu linku na Stronie internetowej, to zrobi to wyłącznie na własne ryzyko i zgodnie z warunkami korzystania z takiej strony osoby trzeciej.

Treści tworzone przez użytkowników

Niniejsza Strona internetowa może zawierać materiały i informacje przesłane przez jej innych użytkowników. Informacje i materiały od innych użytkowników nie zostały przez nas zweryfikowane ani zatwierdzone. Opinie wyrażane przez innych użytkowników na naszej Stronie internetowej nie reprezentują naszych poglądów ani wartości.


NASZE ZOBOWIĄZANIA PRAWNE I OGRANICZENIE NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie możemy zagwarantować, że porady, wskazówki, opinie, oświadczenia oraz inne informacje zawarte na niniejszej Stronie internetowej są poprawne. Nie należy polegać na tych informacjach.

Niezależnie od tego, czy użytkownik jest konsumentem, czy użytkownikiem biznesowym:

 • nie wyłączamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec użytkownika, jeśli jest to niezgodne z prawem. Dotyczy to także odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem naszych pracowników, agentów lub podwykonawców oraz za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd.


Jeśli użytkownik jest użytkownikiem biznesowym:

 • wykluczamy wszelkie dorozumiane warunki, gwarancje, oświadczenia lub inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do naszej Strony internetowej lub jakichkolwiek jej treści.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego lub naruszenia o jakimkolwiek innych charakterze, nawet jeśli były one możliwe do przewidzenia lub w związku z:
 • użyciem lub brakiem możliwości użycia naszej strony internetowej albo
 • poleganiem na jakichkolwiek informacjach wyświetlonych na naszej stronie.


W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za:

 • utratę zysków, możliwości sprzedaży, kontaktów handlowych i przychodu,
 • zakłócenia działalności gospodarczej,
 • utratę spodziewanych oszczędności,
 • utratę możliwości biznesowych i reputacji, lub
 • wszelkie uboczne lub pośrednie straty lub szkody.


Jeśli użytkownik jest konsumentem:

 • należy pamiętać, że udostępniamy nasz Serwis internetowy tylko do użytku domowego i prywatnego. Użytkownik zgadza się nie używać naszego Serwisu internetowego do żadnych celów komercyjnych lub biznesowych, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za utratę zysków, kontaktów handlowych, zakłócenia działalności gospodarczej lub utratę możliwości biznesowych.
 • Jeśli udostępnione przez nas wadliwe treści cyfrowe uszkodzą urządzenie lub treści cyfrowe użytkownika w wyniku niezachowania przez nas należytej staranności i braku odpowiednich umiejętności, naprawimy szkody lub wypłacimy użytkownikowi odszkodowanie.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze warunki korzystania, ich przedmiot i kształt (oraz wszelkie spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają prawu Anglii. Obie strony zgadzają się na wyłączną jurysdykcję sądów Anglii i Walii.

Data ostatniej aktualizacji niniejszych Warunków to 1 września 2022 roku.