Menu

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA

 Ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego

Niniejszy dokument (wraz z dokumentami, o których jest mowa niniejszym dokumencie) określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.tommeetippee.pl ("Serwis Internetowy") przez użytkowników. Prosimy o zapoznanie się z treścią Ogólnych Warunków przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Internetowego. Korzystając z Serwisu Internetowego użytkownik wyraża zgodę na niniejsze ogólne warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku braku zgody, użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu Internetowego.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZYCH OGÓLNYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO, GDYŻ ZAWIERAJA ONE ISTOTNE INFORMACJE, W TYM OKREŚLAJĄ PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW, JAK RÓWNIEŻ OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY WOBEC UŻYTKOWNIKÓW. SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NALEŻY ZWRÓCIĆ NA PAR. 8 I 9, KTÓRE OKREŚLAJĄ OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY WOBEC UŻYTKOWNIKÓW I ZOBOWIĄZUJĄ UŻYTKOWNIKA DO ZADOŚĆUCZYNIENIA FIRMIE W PRZYPADKU NARUSZENIA PRZEZ NIEGO NINIEJSZYCH OGÓLNYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO.

1. O FIRMIE

 1. Serwis Internetowy jest obsługiwany przez Mayborn (UK) Limited, spółkę zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 01894022, z siedzibą przy Mayborn House, Balliol Business Park, Benton Lane, Newcastle Upon Tyne, NE12 8EW ("Firma").

2. CZŁONKOSTWO W KLUBIE RODZICÓW

 1. Serwis Internetowy jest przeznaczony dla szerokiego grona odbiorców. Użytkownik, który zostaje Członkiem Klubu Rodziców otrzymuje pewne korzyści. Użytkownik który pragnie zostać Członkiem Klubu Rodziców, powinien kliknąć na sekcję Klubu Rodziców na stronie internetowej serwisu i postępować zgodnie z instrukcjami.

3. KORZYSTANIE I DOSTĘP DO SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Firma dokłada wszelkich starań, aby Serwis Internetowy była dostępny całodobowo, ale nie gwarantuje, iż dostęp do serwisu będzie niezakłócony lub bezawaryjny przez cały czas.
 2. Użytkownik, który wybierze bądź otrzyma nazwę użytkownika, hasło lub inną informacją w ramach procedur bezpieczeństwa powinien traktować takie dane jako poufne i nie ujawniać ich osobom trzecim. Użytkownik zobowiązuje się (a) niezwłocznie powiadomić Firmę o każdym przypadku nieautoryzowanego użycia jego nazwy użytkownika bądź hasła lub o innym naruszeniu zasad bezpieczeństwa oraz (b) zadbać o to, aby wylogować się z konta po zakończeniu każdej sesji. Użytkownik powinien zachować szczególną ostrożność korzystając z konta przy użyciu komputera publicznego lub używanego z innymi osobami, tak aby osoby trzecie nie miały wglądu ani możliwości uzyskania hasła bądź innych danych użytkownika. Firma może zablokować kod nazwy użytkownika lub hasło, wybrane przez użytkownika bądź nadane przez Firmę, w dowolnym czasie, jeżeli użytkownik nie stosuje się do postanowień niniejszych Ogólnych Warunków.
 3. Użytkownik odpowiada za dopełnienie wszelkich czynności koniecznych do uzyskania dostępu do Serwisu Internetowego. Użytkownik dopilnuje także, aby wszystkie osoby posiadające dostęp do Serwisu Internetowego za pośrednictwem łącza internetowego użytkownika były zaznajomione z niniejszymi Ogólnymi Warunkami i przestrzegały ich.

4. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Firma, jako właściciel lub licencjobiorca, posiada wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej (tj. prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, patentów, praw do wzorów użytkowych, itp.) do wszelkich wzorów, tekstów, grafik oraz materiałów opublikowanych w Serwisie Internetowym a także oprogramowania. Zabrania się modyfikowania, kopiowania, rozpowszechniania, framingu, reprodukowania, publikowania, ściągania, scrapingu, wyświetlenia, wysyłania, przesyłania lub sprzedaży jakichkolwiek treści z Serwisu Internetowego w jakiejkolwiek formie lub przy wykorzystaniu jakichkolwiek środków, w całości bądź w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy, jak również zabrania się podejmowania jakichkolwiek czynności, które mogą być postrzegane jako naruszenie reputacji lub renomy Serwisu Internetowego.
 2. Użytkownikowi udziela się ograniczonej licencji na dostęp i korzystanie z Serwisu Internetowego oraz jego treści, jak również na ściąganie lub drukowanie kopii jakiejkolwiek części Serwisu Internetowego, do której użytkownik uzyskał legalnie dostęp, wyłącznie dla celów prywatnych i niekomercyjnych, z zastrzeżeniem, że użytkownik nie będzie naruszał żadnych praw własności intelektualnej. Użytkownik nie może ściągać ani rozpowszechniać treści dostępnych na stronie internetowej serwisu w Internecie, intranecie lub extranecie. Licencja, o której mowa podlega niniejszym Ogólnym Warunkom i nie daje prawa do korzystania z metod eksploracji danych, robotów, scrapingu lub podobnych metod gromadzenia bądź pozyskiwania/ekstrakcji danych.
 3. Korzystanie z Serwisu Internetowego lub jego treści w sposób inny niż dozwolony w niniejszym dokumencie, bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy, jest surowo zabronione i skutkuje cofnięciem opisanych uprawnień do korzystania z treści Serwisu Internetowego. Użytkownik zgadza się korzystać z Serwisu Internetowego wyłącznie dla celów zgodnych z prawem i w sposób, który nie narusza praw, jak również nie ogranicza ani nie zakłóca korzystania z Serwisu Internetowego przez osoby trzecie.

5. ZNAKI TOWAROWE

 1. Tommee Tippee, Closer To Nature, Explora oraz Tip It Up są zarejestrowanymi znakami towarowymi Mayborn (UK) Limited. Sangenic jest zarejestrowanym znakiem towarowym Sangenic International Limited. Inne znaki towarowe i logo użyte na stronie internetowej serwisu należą do Mayborn (UK) Limited lub osób trzecich. Nie udziela się niniejszym żadnych praw do korzystania ze znaków towarowych widniejących na stronie internetowej Serwisu bez uprzedniej pisemnej zgody Mayborn (UK) Limited.

6. POLEGANIE NA ZAMIESZCZONYCH INFORMACJACH I ZASTRZEŻENIACH

 1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, materiały na Stronie Internetowej są przekazywane bez zastrzeżenia jakichkolwiek warunków, zapewnień lub innych postanowień. W zakresie dozwolonym przez prawo, Firma udostępnia użytkownikowi Serwis Internetowy na takiej zasadzie, że Firma wyklucza wszelkie oświadczenia, zapewnienia, warunki i inne postanowienia, które gdyby nie niniejsze zastrzeżenie prawne, obowiązywałyby w odniesieniu do Serwisu Internetowego.
 2. Serwis Internetowy służy wyłącznie ogólnym celom informacyjnym. Indywidualne przypadki mogą wymagać analizy i porady, których nie można udzielić za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Wszelkie informacje i porady udzielone za pośrednictwem Serwisu Internetowego nie mają i nie mogą zastąpić bezpośredniej konsultacji z lekarzem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że polega na poradach, opiniach, oświadczeniach lub informacjach na własne ryzyko. Do niniejszego oraz pozostałych zastrzeżeń zamieszonych w przedmiotowym dokumencie ma zastosowanie par. 8.1 niniejszych Ogólnych Warunków. Wszelkie zastrzeżenia nie wyłączają uprawnień przysługujących na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawowych praw użytkownika jako konsumenta. Jeżeli użytkownik ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące jego zdrowia bądź zdrowia jego dziecka, powinien zasięgnąć porady u lekarza.

7. ZMIANY NA STRONIE INTERNETOWEJ SERWISU

 1. Firma stara się aktualizować Serwis Internetowy regularnie i może wprowadzić zmiany w jego treści w dowolnym momencie. Wszelkie materiały dostępne na stronie internetowej Serwisu mogą być w danym momencie nieaktualne, zaś firma nie ma obowiązku aktualizowania takich treści.

8. ZOBOWIĄZANIA FIRMY WOBEC UŻYTKOWNIKA

 1. Żadne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków nie ograniczają ani nie wykluczają ewentualnej odpowiedzialności Firmy z tytułu:
  (a) oszustwa lub wprowadzenia w błąd;
  (b) szkody na osobie lub śmierci w następstwie niedbalstwa ze strony Firmy;
  (c) naruszenia przez Firmę ustawowego obowiązku udostępnienia Serwisu Internetowego i związanych z tym usług z należytą starannością i w profesjonalny sposób, lub
  (d) wszelkich innych kwestii, w zakresie których wyłączenie lub próbą wyłączenia odpowiedzialności Firmy byłoby niezgodne z prawem.
 2. Z zastrzeżeniem par. 8.1, odpowiedzialność Firmy za straty poniesione przez użytkownika w następstwie naruszenia przez Firmę niniejszych Ogólnych Warunków jest ograniczona do bezpośrednich strat, pozostających w związku przyczynowym z naruszeniem przez Firmę postanowień Ogólnych Warunków. Straty są bezpośrednie, jeżeli stanowią prawdopodobny rezultat naruszenia przez Firmę niniejszych Ogólnych Warunków oraz są możliwe do przewidzenia przez Firmę i użytkownika w chwili akceptacji niniejszych Ogólnych Warunków i rozpoczęcia korzystania przez użytkownika z Serwisu Internetowego.
 3. Poza zakresem określonym w par. 8.1 powyżej, Firma nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
  (a) pośrednich strat powstałych jako skutek uboczny głównej straty bądź szkody, które nie mogły być przewidziane ani przez użytkownika ani przez Firmę;
  (b) wszelkich strat poniesionych przez użytkownika w związku z naruszeniem przez niego niniejszych Ogólnych Warunków.

9. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA WOBEC FIRMY

 1. W przypadku wystąpienia z roszczeniem lub powództwem przeciwko Firmie w następstwie działań użytkownika lub korzystania przez niego z Serwisu Internetowego lub związanych z tym usług jak tez w przypadku, gdy takie roszczenia lub powództwa są wynikiem naruszenia przez użytkownika niniejszych Ogólnych Warunków lub zaniedbań lub umyślnych działań na niekorzyść Firmy użytkownik jest zobowiązany zwolnić Firmę z wszelkich roszczeń oraz zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia. Użytkownik zobowiązuje się także współpracować z Firmą w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania związanego z takim roszczeniem lub powództwem oraz umożliwić Firmie przejęcie wyłącznej kontroli nad przebiegiem takiego postępowania.
 2. Użytkownik niniejszym zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia wobec Firmy, w tym zapłacić wszelkie należności z tytułu szkód, koszty i wydatki (w tym m.in. koszty obsługi prawnej) związane z korzystaniem przez niego z Serwisu Internetowego i jakimikolwiek treściami zamieszczonymi przez użytkownika na stronie internetowej Serwisu lub przekazanymi Firmie, w przypadku, gdy działania użytkownika skutkują naruszeniem niniejszych Ogólnych Warunków lub stanowią zaniedbanie lub umyśle działanie na niekorzyść Firmy.

10. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU I ODWIEDZINACH STRONY INTERNETOWEJ SERWISU

 1. Firma przetwarza informacje dotyczące użytkownika zgodnie z polityką prywatności, która znajduje się u dołu każdej strony Serwisu Internetowego. Korzystając z Serwisu Internetowego, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych i zapewnia, iż wszystkie dane podane przez niego są poprawne.

11. PRZEKAZYWANIE ZAPYTAŃ I INNYCH TREŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Użytkownik przekazujący informacje na temat produktów Firmy ma obowiązek dopilnować, aby nie przekazywać materiałów, które:
  (a) zawierają groźby, są obraźliwe, obsceniczne, niemoralne, naruszające dobre obyczaje, oszczercze, pornograficzne, epatujące przemocą, lub 
  (b) stanowią bądź zachęcają do zachowań, które są uważane za przestępstwo, skutkujące odpowiedzialnością cywilną bądź w innym zakresie są niezgodne z prawem lub naruszają prawa osób trzecich w Wielkiej Brytanii lub innym państwie na świecie.

12. WIRUSY, HACKOWANIE I INNE PRZESTĘPSTWA

 1. Użytkownik nie będzie korzystał z Serwisu Internetowego w sposób niewłaściwy poprzez świadome infekowanie wirusami, trojanami, robakami, bombami logicznymi lub innymi materiałami, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Użytkownik nie będzie starał się uzyskać nieautoryzowanego dostępu do Serwisu Internetowego, serwera, na którym przechowywany jest Serwis Internetowy lub innego serwera, komputera bądź bazy danych związanych z Serwisem Internetowym. Użytkownik nie będzie atakował Serwisu Internetowego za pośrednictwem ataków typu denial-of-service lub rozproszonych ataków typu denial-of-service.
 2. Dopuszczając się naruszenia powyższego postanowienia, zgodnie z przepisami prawa polskiego użytkownik może popełnić przestępstwo. Firma zgłosi każdy przypadek naruszenia właściwym organom ścigania i będzie współpracować z takimi organami, ujawniając im tożsamość użytkownika. Użytkownik dopuszczający się naruszenia natychmiast traci prawo do korzystania z Serwisu Internetowego.

13. LINKI DO SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Użytkownik może dodać link do Serwisu Internetowego pod warunkiem, że działa w sposób słuszny i zgodny z prawem oraz taki, który nie stanowi uszczerbku dla reputacji Firmy lub nie powoduje czerpania korzyści z renomy Firmy, z zastrzeżeniem, iż dodanie linku nie może sugerować jakiejkolwiek formy współpracy z Firmą, zgody lub zatwierdzenia ze strony Firmy, które nie zostały udzielone.
 2. Serwis Internetowy nie może być przedmiotem framingu w innym serwisie internetowym, jak również użytkownik nie może dodawać linku do żadnej części Serwisu Internetowego poza stroną główną bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy. Firma zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody na dodanie linku bez powiadomienia.

14. LINKI W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Linki umieszczone w Serwisie Internetowym do innych stron internetowych oraz zasobów osób trzecich mają charakter wyłącznie informacyjny. Firma nie posiada żadnej kontroli nad treścią takich stron internetowych ani zasobów.

15. PRAWO WŁAŚCIWE

 1. Prawem właściwym dla niniejszych Ogólnych Warunków jest prawo Anglii i Walii.

16. ZMIANY

 1. Zmiany w niniejszych Ogólnych Warunkach będą komunikowane użytkownikowi co najmniej na tydzień przed planowanym wejściem w życie. Jeżeli użytkownik nie zaakceptuje tych zmian, winien zaprzestać korzystania z Serwisu Internetowego.
 2. Niniejsze Ogólne Warunki obowiązują od [ ] listopada 2011 r.

17. KLAUZULA SALWATORYJNA

 1. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków okaże się nieważne lub niewykonalne na podstawie właściwego prawa, w tym m.in. zrzeczenie się odpowiedzialności i ograniczenia odpowiedzialności, o których mowa wyżej, pozostałe postanowienia zachowują moc.
 2. W przypadku, gdy postanowienie nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem może być ważne, wykonalne lub zgodne z prawem w następstwie usunięcia pewnego jego fragmentu, postanowienie takie będzie mieć zastosowanie wraz ze zmianą konieczną do realizacji faktycznej intencji stron.

18. STOSUNEK STRON

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że pomiędzy nim a Firmą nie istnieje żaden stosunek joint-venture, spółki cywilnej, pracy lub agencji na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków lub z tytułu korzystania z Serwisu Internetowego.

19. CAŁOŚĆ UMOWY

 1. Niniejsze Ogólne Warunki oraz wszelkie inne dokumenty wskazane bądź wzmiankowane w niniejszych Ogólnych Warunkach stanowią całe porozumienie pomiędzy użytkownikiem a Firmą w zakresie korzystania z Serwisu Internetowego i zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia, oświadczenia, zapewnienia, ustalenia, zobowiązania i umowy pomiędzy stronami dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Żadne postanowienie w niniejszych Ogólnych Warunkach nie służy ograniczeniu lub wykluczeniu odpowiedzialności którejkolwiek strony z tytułu nieprawdziwych oświadczeń.

20. PRAWA OSÓB TRZECICH

 1. Żadne postanowienie w niniejszych Ogólnych Warunkach nie przyznaje, jak również nie ma na celu przyznania, żadnej osobie poza użytkownikiem lub Firmą jakichkolwiek korzyści lub praw w zakresie wykonywania postanowień niniejszych Ogólnych Warunków na podstawie Ustawy o Umowach (Prawach Osób Trzecich) z 1999 r.

Wygląda na to, że jesteś w innym kraju Czy chcesz zmienić wersję strony?

Zignoruj