Menu

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności Mayborn (UK) Limited

Postanowienia ogólne

Mayborn (UK) Limited ("firma") szanuje prywatność użytkownika, który korzysta z serwisu internetowego i przekazuje swoje dane osobowe na stronie internetowej www.tommeetippee.pl ("Serwis Internetowy"). Serwis Internetowy został opracowany w taki sposób, aby użytkownik mógł korzystać z niego bez ujawniania swojej tożsamości bądź swoich danych osobowych. Zapewnia się użytkowników, którzy podali jakiekolwiek dane umożliwiające ich identyfikację, że takie informacje będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i nie będą wykorzystywane dla celów niedozwolonych.

Użytkownicy powinni zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności podczas korzystania z Serwisu Internetowego lub związanych z nim usług. Korzystanie z Serwisu Internetowego oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na praktyki określone w niniejszej Polityce Prywatności.

W niniejszej Polityce Prywatności dane osobowe oznaczają:

(i) wszelkie informacje, które dotyczą żyjącej osoby, która może być zidentyfikowana na podstawie takich informacji lub łącznie na podstawie tych informacji oraz innych danych podanych przez użytkownika firmie, obejmujących m.in. imię i nazwisko, adres, adres email, nazwę użytkownika, hasło i inne informacje ujawniane przez użytkownika firmie, oraz które

(ii) firma gromadzi podczas korzystania przez użytkownika z Serwisu Internetowego lub są przekazywane firmie w inny sposób, a dotyczą Serwisu Internetowego bądź działalności firmy, o której jest mowa w Serwisie Internetowym (w tym w niniejszej Polityce Prywatności lub Ogólnych Warunkach.

W niektórych sekcjach Serwisu Internetowego użytkownik może zostać poproszony o podane swoich danych osobowych, które mogą obejmować wrażliwe dane osobowe na temat jego stanu zdrowia. Wszelkie dane osobowe, jakie zostaną dostarczone przez użytkownika będą przechowywane zgodnie z mającymi zastosowanie regulacjami prawnymi w zakresie prywatności takich danych. Firma jest Kontrolerem Danych do celów prawnych. Więcej informacji na temat firmy można uzyskać na stronie www.ico.gov.co.uk.

Nie ma wymogu podawania danych osobowych, aby uzyskać dostęp do Serwisu Internetowego, niemniej jednak w przypadku braku pewnych danych użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych części oraz sekcji Serwisu Internetowego.

W razie jakichkolwiek dalszych pytań dotyczących praktyk firmy w zakresie prywatności, prosimy o kontakt – dane kontaktowe są przedstawione na końcu niniejszego dokumentu.

Informacje gromadzone na temat użytkowników

Informacje podawane przez użytkowników. Firma gromadzi i przechowuje dane osobowe podawane przez użytkowników w Serwisie Internetowym lub w inny sposób dostarczane firmie. Obejmuje to dane identyfikujące, jak imię i nazwisko, adres, adres email i numer telefonu, które użytkownik podaje podczas rejestracji w Serwisie Internetowym.

Użytkownik chcący zostać członkiem Klubu Rodziców może zostać poproszony o podanie pewnych informacji, na przykład czy jest w ciąży, czy ma dzieci, jak również imion, dat urodzenia i płci dzieci. Rodzaj i zakres informacji zależą od tego, czy użytkownik jedynie przegląda stronę internetową serwisu, czy też chce zostać członkiem Klubu Rodziców.

Informacje gromadzone automatycznie. Zob. część pt. "Cookies".

W jaki sposób wykorzystywane są informacje o użytkownikach

Dane osobowe podawane przez użytkowników

Postanowienia ogólne. Jeżeli użytkownik zdecyduje się podać swoje dane osobowe w Serwisie Internetowym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, dane te będą wykorzystywane lub ujawniane wyłącznie dla określonych celów, które obejmują:

 • procedowanie dotyczące wniosku o przyjęcie do Klubu Rodziców i członkowstwa;
 • analizę używania Serwisu Internetowego, aby zapewnić najefektywniejszy sposób prezentacji treści w Serwisie Internetowym zarówno dla użytkowników, jak i ich komputerów;
 • w celu monitorowania lub prowadzenia ewidencji korespondencji mailowej oraz innej korespondencji. Jeżeli użytkownik przesyła firmie korespondencję, która zawiera dane osobowe, firma może wykorzystać te dane osobowe do określenia natury i celu korespondencji;
 • firma może wykorzystać dane osobowe użytkownika, jeżeli istnieje taki wymóg oraz w zakresie koniecznym do zapewnienia użytkownikowi należytej obsługi oraz rozpatrzenia ewentualnych skarg użytkownika;
 • jeżeli użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji lub biuletynów informacyjnych od firmy na temat produktów i usług firmy lub produktów i usług wybranych osób trzecich, firma może wykorzystać dane osobowe, aby skontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej i wysłać informacje, na których otrzymywanie użytkownik wyraził zgodę.

Pozostałe sytuacje

Firma może ujawnić dane użytkownika, w tym dane osobowe:

 • aby zapobiec nielegalnej działalności bądź działalności, która stanowi zagrożenie dla systemów komputerowych lub sieci firmy;
 • jeżeli ich ujawnienie jest dozwolone bądź wymagane przez organy władzy lub wymagane na podstawie wezwania lub nakazu uprawnionych organów państwowych, międzynarodowych lub sądowych, orzeczenia sądów lub w toku postępowania prawnego, podejmowania działań jako strona postępowania sądowego, wykonywania Ogólnych Warunków lub innych umów bądź regulaminów, a także gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

Marketing

Członkowie Klubu Rodziców. Jeżeli użytkownik jest Członkiem Klubu Rodziców i wyraził na to zgodę, firma może wykorzystać dane osobowe użytkownika oraz dane jego dzieci, aby skontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesłać informacje na temat promocji lub biuletyny informacyjne, informacje o losowaniu nagród i konkursach dotyczących produktów i usług firmy bądź produktów i usług wybranych osób trzecich, które mogą zainteresować użytkownika. Użytkownik, który wyraził wcześniej zgodę na otrzymywanie takich informacji może w dowolnym momencie z nich zrezygnować; zob. część pt. "Rezygnacja".

W zakresie informacji podawanych przez użytkownika, a dotyczących jego dzieci, firma może wykorzystać takie informacje, aby określić potrzeby i zainteresowania użytkownika (i jego dzieci w miarę ich rozwoju) w celu lepszego dostosowania usług i przekazów kierowanych do użytkownika. Na przykład, firma może wykorzystać informacje podane przez użytkownika na temat płci lub daty urodzenia dziecka, aby wysłać informacje na temat produktów i usług odpowiednich do wieku i płci dziecka.

O ile użytkownik nie zastrzegł inaczej (zob. część pt. "Rezygnacja"), firma może także skontaktować się z użytkownikiem, aby określić jego potrzeby i zainteresowania oraz sposoby ulepszenia Serwisu Internetowego, jak również produktów i usług firmy oraz produktów i usług spółek z grupy Grupa Sangenic International Limited. Firma może także kontaktować się z użytkownikiem, aby zaprosić go do udziału w badaniach rynkowych swoich produktów i usług lub produktów i usług Grupy Sangenic International Limited.

Rezygnacja. Użytkownik może wybrać opcję braku zgody na otrzymywanie informacji od firmy w dowolnym momencie, w tym zarówno w chwili przystępowania do Klubu Rodziców jak i w późniejszym terminie:

 • poprzez kliknięcie na link w wiadomości mailowej od firmy o rezygnacji z otrzymywania informacji;
 • wysyłając email na adres: webteam@mayborngroup.com;
 • telefonicznie pod numerem +44 (0)500 979899; lub
 • listownie na adres: Web Developer, Mayborn (UK) Limited, Mayborn House, Balliol Business Park, Newcastle upon Tyne, NE12 8EW, England.

W każdym przypadku, tak szybko jak jest to możliwe, użytkownik zostanie usunięty z naszych list marketingowych.

Komu są przekazywane informacje o użytkownikach

Niniejszym określa się, kiedy i komu firma może przekazywać dane osobowe i inne informacje na temat użytkownika lub jego aktywności zgromadzone w Serwisie Internetowym lub podczas korzystania z usług firmy. Jeżeli firma będzie ujawniała dane użytkownika osobom trzecim zrobi to jedynie w dozwolonym celu oraz dołoży wszelkich starań, aby osoby na rzecz których takie ujawnienie nastąpi znały warunki niniejszej Polityki Prywatności.

Podmioty trzecie: Firma może przekazywać dane osobowe użytkownika niektórym podmiotom świadczącym usługi na rzecz firmy lub wykonującym czynności administracyjne bądź marketingowe w jej imieniu lub podmiotom, które opracowują, zapewniają hosting bądź obsługują Serwis Internetowy. Dostawcy usług mogą uzyskać dostęp do niektórych bądź wszystkich danych osobowych podanych przez użytkownika lub gromadzonych przez firmę, z zastrzeżeniem, iż będą używać danych osobowych podawanych przez użytkownika jedynie w zakresie niezbędnym do świadczenia przez nich usług na rzecz firmy.

Firma może także zwrócić się do dostawców usług o pomoc w agregowaniu i anonimizowaniu danych tak, aby nie obejmowały żadnych informacji umożliwiających identyfikację osób. Firma nie uważa danych zagregowanych i zanonimizowanych za dane osobowe, w związku z czym ich użycie nie podlega niniejszej Polityce Prywatności.

Sprzedaż przedsiębiorstwa: W przypadku nabycia, sprzedaży lub innego przeniesienia praw do całości lub części przedsiębiorstwa Mayborn (UK) Limited, dane osobowe mogą być przeniesione wraz z innymi składnikami majątku. W przypadku takiego przeniesienia danych osobowych na rzecz innego podmiotu w ramach Grupy Mayborn, której członkiem jest Mayborn (UK) Limited, podmiot przejmujący może korzystać z danych osobowych zamiast firmy zgodnie z niniejszą Polityką Prywatność, zaś wszelkie odniesienia w niniejszej Polityce Prywatności do "firmy" lub "Mayborn (UK) Limited" będą stanowić odniesienia do podmiotu przejmującego.

Jak są chronione dane osobowe użytkowników

Firma pragnie, aby użytkownicy czuli się bezpiecznie korzystając z Serwisu Internetowego i chroni dane użytkowników zgodnie z mającymi zastosowanie regulacjami prawnymi w zakresie prywatności. Niemniej jednak żaden system nie jest całkowicie bezpieczny. W związku z tym, pomimo iż firma podejmuje wszelkie zasadne działania w celu zabezpieczenia danych osobowych użytkowników, nie może gwarantować, że informacje, wyszukiwania lub inne komunikaty będą zawsze bezpieczne. Użytkownicy powinni także zachować ostrożność w zakresie przekazywania swoich danych osobowych.

Postanowienia ogólne

Cookies

Cookies to niewielkie informacje tekstowe przesyłane i zapisywane w komputerze użytkownika przez odwiedzane przez niego strony internetowe. Cookies są powszechnie stosowanie, aby umożliwić bądź usprawnić funkcjonowanie stron internetowych oraz, aby dostarczyć informacji ich właścicielom.

Cookies są używane dla dwóch celów w związku z Serwisem Internetowym:

 1. W momencie logowania na stronie internetowej, cookie sesyjne ("Cookie Sesyjne") jest stosowane do przechowania unikalnego ID użytkownika, przypisanego mu w chwili przystępowania do Klubu Rodziców. Cookie sesyjne wygasa w momencie zamknięcia przeglądarki i służy do rozpoznania, że użytkownik wstąpił do Klubu Rodziców.
 2. Firma korzysta także z usługi Google Analytics do gromadzenia informacji o sposobach korzystania ze Serwisu Internetowego przez użytkowników. Firma wykorzystuje takie informacje do kompilowania raportów i ulepszania Serwisu Internetowego. Cookies gromadzą dane w formie anonimowej, m.in. dotyczące liczby użytkowników odwiedzających serwis, stron z jakich przechodzą oraz stron odwiedzanych przez nich.

Większość przeglądarek internetowych oferuje użytkownikom opcję odrzucenia wszystkich cookies, zaakceptowania wszystkich cookies, usunięcia cookies zapisanych w komputerze użytkownika lub powiadomienia przed zapisaniem cookies na dysku komputera. Niemniej jednak, odrzucenie bądź usunięcie cookies, o których mowa wyżej może powodować, iż część treści lub usług Serwisu Internetowego nie będzie działać prawidłowo bądź będzie niedostępna. Więcej informacji na temat odrzucania lub usuwania cookies jest dostępna w instrukcjach przeglądarek internetowych.

Uwaga: Serwis Internetowy firmy lub emaile wysyłane przez firmę do użytkownika mogą zawierać linki do innych stron internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie, które mogą korzystać z cookies na swoich stronach internetowych. Do obowiązku osób trzecich należy uzyskanie stosownej zgody od użytkownika na użycie cookies (w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa lub instrukcjami) i poinformowania użytkownika o stosowanych przez nich cookies. Użytkownik powinien zaznajamiać się z polityką prywatności na wszystkich stronach internetowych osób trzecich w celu upewnienia się czy nie ma zastrzeżeń do Cookiem używanych przez te osoby. Poza wyjaśnieniami dotyczącymi cookies Google Analytics, żadne cookies osób trzecich nie funkcjonują w Serwisie Internetowym firmy. Firma nie przekazuje osobom trzecim informacji zgromadzonych za pośrednictwem Cookies Sesyjnych (zgodnie z definicją powyżej).

Kopie lub aktualizacje danych osobowych

Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych posiadanych przez firmę i może zażądać zmiany bądź usunięcia takich danych. Firma również aktualizuje i zmienia dane na życzenie. Wnioski o wgląd do danych mogą podlegać opłacie w wysokości 10 GBP na pokrycie kosztów firmy związanych z przedstawieniem użytkownikowi jego danych posiadanych przez firmę. Ponadto, użytkownik ma prawo zażądać, aby jego dane osobowe były/nie były wykorzystywane w dany sposób lub przekazywane określonym podmiotom. Firma może zażądać przedstawienia określonych informacji pozwalających na weryfikację tożsamości osoby składającej wniosek. Wnioski można kierować na piśmie do Web Developer, Mayborn (UK) Limited, Mayborn House, Balliol Business Park, Newcastle upon Tyne, NE12 8EW, England.

Inne strony internetowe i hiperłącza

Serwis Internetowy zawiera linki, jak również linki do niego mogą znajdować się na innych stronach internetowych, które są powiązane lub nie są powiązane z firmą lub Grupą Mayborn, której częścią jest firma. Firma nie ponosi odpowiedzialności za poprawność oraz treść zewnętrznych stron internetowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ich politykę prywatności oraz ogólne warunki i nie udziela żadnych gwarancji, oświadczeń ani zapewnień co do ich poprawności, treści lub dokładności. Niniejsza Polityka Prywatności stosuje się wyłącznie do informacji zgromadzonych przez nas za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Użytkownik, który korzysta z hiperłączy w Serwisie Internetowym, działa na własne ryzyko.

W przypadku, gdy Serwis Internetowy lub emaile przesłane przez firmę do użytkownika zawierają linki do stron internetowych osób trzecich, linki te są przedstawiane wyłącznie dla celów informacyjnych i wygody użytkownika. Firma nie ma wpływu na to, w jaki sposób osoby trzecie obsługujące takie strony bądź zasoby wykorzystują dane osobowe, które pozyskują od użytkowników za pośrednictwem swoich stron internetowych lub inaczej.

Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności na stronach internetowych osób trzecich, aby upewnić się, że zgadza się na sposób, w jaki będą wykorzystywane jego dane osobowe. Użytkownik ujawnia dane osobowe na stronach internetowych osób trzecich na własne ryzyko. Ujawnienie takich danych podlega ogólnym warunkom oraz polityce prywatności zamieszczonych na stronach internetowych osób trzecich.

Data wejścia w życie

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem [ ] listopada 2011 r.

Firma może wprowadzić zmiany w niniejszej Polityce Prywatności bez powiadomienia, w związku z czym zaleca się, aby użytkownicy regularnie sprawdzali Politykę Prywatności podczas odwiedzania Serwisu Internetowego. W przypadku wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności dotyczących Serwisu Internetowego, zmiany te zostaną przedstawione w niniejszym dokumencie, tak aby użytkownik wiedział jakie dane są gromadzone, w jaki sposób mogą być wykorzystywane i czy będą ujawniane osobom trzecim.

Mayborn (UK) Limited

Mayborn (UK) Limited jest spółką zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 01894022, z siedzibą przy Mayborn House, Balliol Business Park, Newcastle upon Tyne, NE12 8EW, England.

Wygląda na to, że jesteś w innym kraju Czy chcesz zmienić wersję strony?

Zignoruj