Menu

Warunki konkursu na Facebooku

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsze zasady i warunki są regulaminem („Regulamin”), który dotyczy Konkursu na Facebooku („Konkurs”) na stronie Facebook Tommee Tippee Polska pod adresem www.facebook.com/TommeeTippeePolska. Poprzez zgłoszenie do Konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na poniższy Regulamin.
  2. Konkurs jest organizowany przez Think Kong („Organizator”) w imieniu Mayborn (UK) Limited („Firma”).
  3. Żadne czynności związane z Konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, promowane, zarządzane lub połączone z Facebookiem. Poprzez zgłoszenie do Konkursu uczestnicy rozumieją, iż dostarczają swoje informacje Organizatorowi, a nie Facebookowi.
  4. W przypadku jakiegokolwiek sporu dotyczącego Regulaminu, wyników oraz jakichkolwiek spraw dotyczących Konkursu, decyzja Firmy jest ostateczna i Firma zastrzega sobie prawo do nie wchodzenia w korespondencję lub dyskusję z oskarżycielem.
  5. Firma zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany Konkursu i Regulaminu Konkursu bez powiadomienia w każdym momencie jeśli zostanie to uznane za konieczne przez Firmę lub jeśli pojawią się okoliczności pozostające poza realną kontrolą Firmy. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na stronie Facebooka, na której Konkurs został pierwotnie ogłoszony.
 2. Uczestnicy
  1. Konkurs jest dostępny dla każdego, kto:
   • jest zameldowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
   • jest użytkownikiem (z ważnym kontem) serwisu społecznościowego Facebook oraz
   • ma ukończone 18 lat.
  2. Zgłoszenie do Konkursu musi być dokonane online poprzez wejście na stronę Facebook Tommee Tippee pod adresem www.facebook.com/TommeeTippeePolska. Nie jest wymagany żaden zakup w celu zgłoszenia do Konkursu oraz nie ma opłaty za zgłoszenie.
  3. Każda osoba posiadająca wiele kont na Facebooku, z których zgłosi się do Konkursu, zostanie natychmiast zdyskwalifikowana.
  4. Konkurs nie jest dostępny dla pracowników Organizatora, jak również członków ich najbliższych rodzin oraz mieszkańców ich gospodarstw domowych.
 3. Konkurs, nagrody oraz warunki uczestnictwa
  1. Konkurs jest grą zręcznościową, która wymaga odpowiedzi na pytanie opublikowane w poście na Facebooku. Każde zdanie musi być oryginalną pracą uczestnika. Zgłoszenie musi zostać dokonane poprzez opublikowanie odpowiedzi pod odpowiednim postem Konkursowym na Facebooku w formie komentarza. Konkurs zostanie zakończony w dniu opublikowanym w poście Konkursowym.
  2. Organizator zabrania użycia słów powszechnie uznawanych za nielegalne, włączając profanowanie oraz wyrażenia, które mogą spowodować obrazę uczuć religijnych i poglądów oraz wskazujące na dyskryminację (np. Rasową, orientacji seksualnej) w odpowiedziach Konkursowych.
  3. Organizator wybierze 10 zwycięzców spośród uczestników Konkursu. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo oceny odpowiedzi na pytanie konkursowe opublikowanej przez uczestników, opierając się na kryterium ustalonym w odpowiednim poście na Facebooku. Organizator ogłosi zwycięzcę na stronie Facebooka w ciągu 5 dni od daty zakończenia Konkursu. Tylko jedna nagroda zostanie przyznana każdemu uczestnikowi.
  4. Szczegóły dotyczące nagrody dla każdego ze zwycięzców Konkursu będą zamieszczone w poście na Facebooku. Nagroda nie może być wymieniona na gotówkę lub inne nagrody.
  5. W celu otrzymania nagrody zwycięzca jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi wiadomości na Facebooku zawierającej następujące informacje:
   • Imię i Nazwisko
   • Adres zamieszkania
  6. Jeśli taka informacja nie będzie otrzymana w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia zwycięzców Konkursu na stronie Facebook, uznane będzie, iż zwycięzca rezygnuje z Konkursu i nie otrzyma nagrody.
  7. Nagrody przyznane w Konkursie zostaną wysłane w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji adresowych od zwycięzców.
 4. Odpowiedzialność
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na Facebooku w odpowiedzi na pytania dotyczące Konkursu, jednakże jeśli Organizator otrzyma informację o naruszeniu Regulaminu lub zasad Facebooka, poweźmie odpowiednie kroki w celu zadośćuczynienia tegoż naruszenia i zgłosi naruszenie do Facebooka w ciągu 24 godzin.
  2. Na ile zezwala na to prawo, Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, urazy lub rozczarowanie uczestnika zgłaszającego się do Konkursu lub przyjmującego jakąkolwiek nagrodę. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia, straty lub opóźnienia powstałe podczas transportu nagrody.
 5. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Poprzez zgłoszenie do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez Organizatora.
  2. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz dokonywania zmian lub usuwania ich. Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie, jednakże w celu uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja w portalu społecznościowym Facebook.
  3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane zgodnie z zasadami opisanymi przez Ustawę o Ochronie Danych Osobowych z 1997r.
 6. Sposób składania reklamacji
  1. Wszelkie reklamacje i obiekcje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być przesyłane przez uczestników pisemnie pocztą na adres Organizatora w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu lub drogą elektroniczną poprzez link ‘Skontaktuj się z nami’ na dole strony internetowej www.facebook.com/TommeeTippeePolska.
  2. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub reklamacje dotyczące zgłoszenia lub powiązanej promocji muszą być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo nie odpowiadania na reklamacje dotyczące Konkursu.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie ustalonym w Konkursowym poście na Facebooku.
  2. Konkurs i Regulamin będą zarządzane prawem Polski i wszelkie spory będą podlegały wyłącznie Sądom Rzeczypospolitej Polskiej.

Wygląda na to, że jesteś w innym kraju Czy chcesz zmienić wersję strony?

Zignoruj